De Virstand

Princeps

Den Dësch - Tennis Lenneng gëtt vun engem Virstand aus eelef Persoune geleet. Och hei steet de Veräi fir Traditioun a Kontinuitéit - esou ass de Jos Bellot zënter méi wei 30 Joer als President un der Spëtzt vum Veräin.

All
Administratioun a Verwaltung
Dësch-Tennis
Kultur an Traditioun
Jos Bellot
Gilles Bellot
François Bingen
Peters Chris
Sanela Dzogovic
François Bingen
Jos Bellot
Marc Thill
Michèle Brandenburger
Marc Weckering
Greg Hild
Marc Thill
Claude Kohll
Michèle Brandenburger
Cecile Bellot
Gilles Bellot

Administratioun a Verwaltung

President

Joseph Bellot

Sekretär

Gilles Bellot

Keessjee

Michèle Brandenburger

Dësch-Tennis

Hären

Yves Scholtes

Dammen

Yves Scholtes

Jugend

Chris Peters

Spillsall

Joseph Bellot

PC a Medico

Marc Thill

Buvette

Michèle Brandenburger

Statistiken

Marc Weckering

Kultur an Traditioun

Ballon's Spill

Greg Hild

Bëschfest

Marc Thill

Buergbrennen

Claude Kohll

Hierschtfest

Michèle Brandenburger

Theater

Cecile Bellot

Quizmas

Gilles Bellot