De Virstand

Princeps

Den Dësch - Tennis Lenneng gëtt vun engem Virstand aus eelef Persoune geleet.

All
Administratioun a Verwaltung
Dësch-Tennis
Kultur an Traditioun
Yves Scholtes
Gilles Bellot
Martine Krier-Scholtes
Jean-Paul Karl
Paul-Eric Schweitzer
Yves Scholtes
Michèle Brandenburger
Chris Peters
Greg Hild
Marc Thill
Claude Kohll
Michèle Brandenburger
Martine Scholtes
Gilles Bellot
Michèle Brandenburger

Administratioun a Verwaltung

President

Yves Scholtes

1. Vizepresident

Marc Weckering

2. Vizepresident

Claude Kohll

Sekretär

Gilles Bellot

Keessjee

Jean-Paul Karl

Keessjee

Paul-Eric Schweitzer

IT

Gilles Bellot

Dësch-Tennis

Hären

Yves Scholtes

Dammen

Michèle Brandenburger

Jugend

Chris Peters

Spillsall

Yves Scholtes

PC a Medico

Marc Thill

Buvette

Michèle Brandenburger

Statistiken

Marc Weckering

Kultur an Traditioun

Bëschfest

Marc Thill

Buergbrennen

Claude Kohll

Hierschtfest

Michèle Brandenburger

Theater

Martine Scholtes-Krier

Quizmas

Gilles Bellot